Fryske kaart, flagge, logo, wapen en folksliet

 • Kaart fan Fryslân

  Kaart fan Fryslân

  Op dizze aktuele topografyske kaart fine jo alle doarpen, stêden en diken. Jo kinne de kaart dellade en printsje. Besjoch de list mei offisjele plaknammen fan de provinsje Fryslân hjir.

  Meer info
 • Wapen fan Fryslân

  wapen fan fryslan

  It Fryske wapen docht weromtinken oan de Midsieuwen. De 7 blokjes ferwize nei de 7 (midsieuwske) seelannen. Dit wiene selsstannige lânstreken lâns de kust fan Alkmaar oant de Weser, dy’t gearkamen yn in ferdigeningsferbûn tsjin de Noarmannen.

  Meer info
 • Fryske flagge

  Fryske flagge

  De Fryske flagge is te werkennen oan de 7 banen (4 blauwe, 3 wite) en de 7 reade pompeblêden. Dizze 7 pompeblêden binne symboal foar de 7 seelannen, krekt lykas de 7 blokjes yn it wapen.

  Meer info
 • Frysk folkslied

  De tekst van het Fries volkslied luidt als volgt:

  Frysk bloed tsjoch op! wol no ris brûze en siede, 
  En bûnzje troch ús ieren om! 
  Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d'ierde, 
  It Fryske lân fol eare en rom. 
  Klink dan en daverje fier yn it rûn 
  Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

  Klink dan en daverje fier yn it rûn 
  Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

  Hoe ek fan oermacht, need en see betrutsen, 
  Oerâlde, leave Fryske grûn, 
  Nea waard dy fêste, taaie bân ferbrutsen, 
  Dy't Friezen oan har lân ferbûn. 
  Klink dan en daverje fier yn it rûn 
  Dyn âlde eare, o Fryske grûn! 
  Klink dan en daverje fier yn it rûn 
  Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

  Fan bûgjen frjemd, bleau by 't âld folk yn eare 
  Syn namme en taal, syn frije sin; 
  Syn wurd wie wet; rjocht, sljocht en trou syn leare, 
  En twang, fan wa ek, stie it tsjin. 
  Klink dan en daverje fier yn it rûn 
  Dyn âlde eare, o Fryske grûn! 
  Klink dan en daverje fier yn it rûn 
  Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

  Trochloftich folk fan dizze âlde namme, 
  Wês jimmer op dy âlders grut! 
  Bliuw ivich fan dy grize, hege stamme 
  In grien, in krêftich bloeiend leat! 
  Klink dan en daverje fier yn it rûn 
  Dyn âlde eare, o Fryske grûn! 
  Klink dan en daverje fier yn it rûn 
  Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

 • Downloads

  Download op deze pagina het 'handboek husstyl', de 'kleurcodes Provincie Fryslan' en de logos van de provincie.

  Meer info

Pagina opties