Natuurgebied “Tsjongerdal” klaar (05-07-2018)

Het gebied tussen de Balkweg, de Kuunder (de Tsjonger) en de N381 is ingericht voor natuurontwikkeling.

In het gebied zijn delen geplagd en slenken en poelen aangelegd. De aanwezige natuursloot van de Kuinder is verbreed en voorzien van natuurlijke, flauwe taluds. De vrijgekomen grond is gebruikt om een natuurlijke ophoging te creëren. Zo is er veel diversiteit in het landschap waardoor flora en fauna de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Het leefgebied van de dassen is vergroot, ringslangen en poelkikkers hebben alle ruimte om zich voort te planten. Ook zijn er paaiplaatsen aangelegd voor vissen. Dit zijn plekken in de natuursloot waar meer waterdiepte is.

Tijdens de komende werkzaamheden van de verdubbeling van de weg tussen Donkerbroek en Oosterwolde, wordt een verbinding gemaakt tussen de natuursloot en de Kuunder aan de oostkant van de Opsterlândske Kompanjonsfeart. Dan gaat het water dat nu in de Kuunder loost door de natuursloot stromen. Door de lagere stroomsnelheid van het water krijgen diverse diersoorten de kans zich verder te ontwikkelen.

Archeologische vondsten
Tijdens de werkzaamheden zijn archeologische vondsten gedaan. Zo is er tijdens de verbreding van de natuursloot een stuk van een gewei en een aardewerken pot gevonden. De twee vondsten dateren mogelijk uit het Neolithicum (de nieuwe steentijd). MUG ingenieursbureau doet hier nu onderzoek naar en maakt een rapport.

De werkzaamheden aan het Tsjongerdal zijn uitgevoerd door HAZ -infra en Bouwhuis GWW.

Voor foto's van het Tsjongerdal klik hier

Pagina opties