Nieuws

 • Nieuwe subsidieregeling voor innovatieve ondernemers

  (15-06-2021)

  Friese ondernemers krijgen opnieuw ondersteuning voor innovatie binnen hun bedrijf. Ze kunnen dit inzetten voor nieuwe verdienmodellen om daarmee de gevolgen van de Corona-pandemie op te vangen. De regeling is een opvolger van de Nieuwe Economie Challenge, de regeling is lichtelijk gewijzigd ten opzichte van de eerdere regeling uit het eerste Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’. Deze regeling is een onderdeel van het provinciale tweede Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’ van 10 miljoen euro, dat in april door Provinciale Staten is vastgesteld.

 • Natuurinrichting Oude Willem afgerond

  (11-06-2021)

  De inrichting van 450 hectare natuur in het hart van het Drents-Friese Wold is klaar. Op vrijdag 11 juni sluiten de samenwerkende partijen de gebiedsontwikkeling in Oude Willem af tijdens een digitale bijeenkomst. Het voormalig landbouwgebied rond de Oude Willemsweg is omgevormd naar een natuurlijk, klimaatbestendig beekdallandschap en dient als brongebied voor de Vledder Aa.

 • Veilig zwemmen in buitenwater, waar kan dat dit jaar?

  (10-06-2021)

  Ieder jaar wijst de provincie Fryslân zwemwaterlocaties voor oppervlaktewater aan. Op deze zwemwaterlocaties wordt het water getoetst op hygiëne en veiligheid. Daarnaast wordt er bepaald of er zwemwaterlocaties verdwijnen of dat er juist nieuwe bijkomen.

 • Maak werk van de banenafspraak

  (10-06-2021)

  “Haal onverwacht talent in huis”: gedeputeerde Sander de Rouwe roept ondernemers op mensen in dienst te nemen die door ziekte of een handicap moeilijker aan een baan komen.

 • Steun voor scholen die Friese groepsaccommodaties boeken

  (09-06-2021)

  Friese scholen die hun werkweek of een educatieve dagexcursie boeken bij een Friese groepsaccommodatie, kunnen hiervoor subsidie aanvragen.

 • Meer stagekansen voor MBO-studenten door nieuwe subsidieregeling

  (08-06-2021)

  Studenten, die een opleiding volgen op MBO entree (1) of niveau 2, moeten in het kader van hun opleiding stagelopen.

 • Historische rolpalen en wisselplaatsborden in ere hersteld

  (04-06-2021)

  Oude tijden herleefden vanmiddag in Dokkum. Gedeputeerde Avine Fokkens – Kelder en wethouder Jelle Boerema stapten aan boord van een trekschuit. Voortgetrokken door een paard brachten ze post naar Dokkum. Dit ter ere van twee rolpalen en dertien wisselplaatsborden die zijn opgeknapt tussen Dokkum en Kollum. 

 • Wandel- en fietspad langs historische pingoruïnes geopend

  (04-06-2021)

  Op vrijdagmiddag 4 juni is het wandel- en fietspad tussen de Langelaan en Gaestmabuorren, ten westen van Burgum, officieel geopend. De openingshandeling werd verricht door wethouder Tytsy Willemsma van de gemeente Tytsjerksteradiel, directeur Henk de Vries van It Fryske Gea en Bertus Mulder, voorzitter van de gebiedscommissie De Centrale As.

 • Maak gebruik van de 500 euro regeling!

  (03-06-2021)

  Op 25 mei 2021 werd deze regeling uit het Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’ opengesteld.

 • Gedeputeerde Sietske Poepjes bezoekt Leader-project ‘Buorkje mei fûgels’

  (03-06-2021)

  De afgelopen periode ontvingen melkveehouder en weidevogelboer Marten de Jong en zijn vrouw Anneke steeds meer bezoekers op hun boerderij in Baaium. Samen verzorgen zij excursies en geven zij voorlichting over hun manier van boeren, het zogenaamde ‘buorkje mei fûgels’.  Mede dankzij de verkregen LEADER subsidie kon de bouw van een ontvangstruimte bij hun bedrijf doorgaan. Zo kunnen zij het groeiende aantal bezoekers op een goede en professionele manier blijven ontvangen. Gedeputeerde Sietske Poepjes overhandigde vandaag het LEADER-bordje waarmee de subsidie definitief is toegekend.

 • Visser Transporten Bolsward Hofleverancier

  (02-06-2021)

  Het bedrijf Visser Transporten Bolsward mag zich vanaf zaterdag 5 juni Hofleverancier noemen.

 • Pilotfase van start voor vergroenen maatschappelijk vastgoed

  (02-06-2021)

  Eigenaren van o.a. schoolgebouwen, musea en dorpshuizen kunnen hulp krijgen van de provincie Fryslân bij het verduurzamen van hun gebouwen.

 • Stagiaires over stage bij Streekwurk

  (26-05-2021)

  Yn it koroana-jier 2020 wie yn de parse in soad omtinken foar studinten en learlingen. In soad rûnen efterstân op yn harren stúdzje om’t sy gjin staazjeplak krije koene. It tiim fan Streekwurk woe dêr graach mei-inoar har maatskiplike ferantwurdlikheid yn nimme. Fansels moat der tiid yn stutsen wurde, mar de studinten dogge moaie karweien en bringen nije enerzjy en ynsichten mei nei it tiim. Posityf foar biede kanten dus! De ôfrûne moannen hawwe meardere studinten in plakje krigen by Streekwurk. Stazjêrs Charlotte, Hidde en Kristian diele hjoed harren ûnderfinings.

 • Verhoging budget Voucherregeling MKB Fryslân 2021

  (25-05-2021)

  De Voucherregeling bestaat uit meerdere onderdelen. Ondernemers kunnen voor verschillende activiteiten subsidie aanvragen, denk bijvoorbeeld aan innovaties, bedrijfsontwikkeling of strategisch HR.

 • Samenwerking Kansfonds en provincie Fryslân vruchtbaar

  (25-05-2021)

   De samenwerking van Stichting Kansfonds en de provincie Fryslân om de sociale leefbaarheid te vergroten blijkt ‘poerbêst’ te werken.

 • Trouwen in de Statenzaal?

  (15-05-2021)

  Hebben jullie trouwplannen en woon je in Fryslân of kennen jullie een stel dat in Fryslân woont en trouwplannen heeft? Dan is dit je kans om de mooiste dag van jullie leven extra onvergetelijk te maken!

 • Schone Energie in Fryslân

  (25-03-2021)

  Wereldwijd verandert het klimaat. Broeikasgassen, zoals CO2, zorgen ervoor dat de temperatuur op aarde stijgt. Daarom hebben landen over de hele wereld, in het Klimaatakkoord van Parijs, afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot te verminderen.

 • Subsidieregeling voor boerenexperimenten in de Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt

  (26-01-2021)

  Boeren die willen bijdragen aan de omslag naar een meer natuurinclusieve landbouw in de Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde of Oldambt, kunnen hiervoor vanaf 1 februari a.s. subsidie aanvragen.

 • Nieuwjaarstoespraak 2021 Commissaris van de Koning in Fryslân drs. A.A.M. Brok

  (08-01-2021)

  Welkom in de Statenzaal van het provinciehuis in Leeuwarden. Op 3 maart is het 125 jaar geleden dat commissaris van de Koningin Binnert Philip van Harinxma thoe Slooten deze zaal opende. Nog altijd een van de mooiste monumentale ruimten in onze provincie.

 • Vogelgriep

  (17-11-2020)

  Het is belangrijk dat u dood gevonden dieren meldt, zodat we inzicht blijven houden in de sterfte onder in het wild levende dieren. U kunt uw melding doorgeven via Dutch Wildlife Health.

 • Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht

  (25-08-2020)

  Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 7 september tot en met 1 oktober 2020 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Er is 1.355.000 euro beschikbaar voor heel Fryslân.

 • Verduurzamen huis extra aantrekkelijk voor Friezen

  (16-06-2020)

  Huizenbezitters in Fryslân krijgen een extra tegemoetkoming als zij hun woning energiezuiniger maken. De provincie wil met een investering van 5,2 miljoen euro haar inwoners aanmoedigen om nu te kiezen voor bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, vloerisolatie of hoogrendementsglas.

 • Fryslân komt met 11 extra herstelmaatregelen

  (09-06-2020)

  De provincie Fryslân zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis.

 • Nieuwe regeling voor toerismesector in coronatijd

  (09-06-2020)

  Ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector kunnen steun krijgen uit een nieuwe anderhalvemeter-regeling. De provincie geeft tot 1500 euro subsidie voor aanpassingen die bedrijven moeten realiseren voor de anderhalvemeter-economie. Er is 1 miljoen euro voor beschikbaar. Provinciale Staten moeten er op 24 juni nog wel een besluit over nemen.

 • Zeven Friese foto’s gekozen voor De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s

  (01-05-2020)

  Op 4 mei wordt bekend gemaakt welke foto’s het Nederlandse publiek gekozen heeft voor “De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s.” Hiermee is ook bekend welke foto’s uit Fryslân hiervan deel uitmaken.

 • Ald Dwinger: van vuilstortplaats tot natuurgebied

  (04-05-2018)

  Provincie Fryslân is klaar met het ‘inpakken’ van de voormalige vuilstortplaats Ald Dwinger. De afsluiting hiervan gebeurt symbolisch tijdens een besloten herdenkingsceremonie komende zondag Op de 73e bevrijdingsdag van Leeuwarden-Fryslân, in het Nationaal Park De Alde Feanen bij de zwaluwhaven. De Ald Dwinger kent vele anekdotes en verhalen maar het neerstorten van Lancaster R5682 in de nacht van 4 op 5 september 1942 in de Neare Saiter, is wel het meest aangrijpende.

Pagina opties