Nieuws

 • Fryslân wil ook kansen waterstof verzilveren

  (30-10-2020)

  Noord-Nederlandse bedrijven en overheden investeren gezamenlijk 9 miljard euro om waterstof als duurzame energiebron op grote schaal in te zetten. Vandaag presenteerden zij hun investeringsplan waterstof Noord-Nederland, dat moet zorgen voor een leidende positie in Europa. Fryslân steunt het plan, maar ziet voor zichzelf vooral kansen in andere energie-opwekkers.

 • Fryslân maakt Agenda 2021 voor Voeding en Gezondheid

  (29-10-2020)

  De provincie Fryslân werkt aan een visie en aanpak om meer mensen gezonder te laten eten en leven. Zeker in deze tijd laat Corona zien hoe belangrijk dit is. In Fryslân zijn al veel mensen actief om dit thema onder de aandacht te brengen. 

 • Boekenwinkel Het Boekhuis in Workum Hofleverancier

  (29-10-2020)

  Boekwinkel het Boekhuis in Workum mag zich Hofleverancier noemen. Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok reikte het predicaat donderdag in de winkel uit aan eigenaar Vincent Stumpel.

 • Fryslân besluit in december 2020 over extern salderen

  (28-10-2020)

  De besluitvorming over extern salderen met veehouderijen en het verleasen van stikstofruimte is in Fryslân uitgesteld tot december 2020. Gedeputeerde Staten willen eerst de behandeling van de Stikstofwet in de Tweede Kamer (dec. 2020) afwachten.

 • Provincie onderzoekt mogelijkheden overbrugging aanbesteding busvervoer

  (27-10-2020)

  Door de gevolgen van de coronacrisis zet de provincie Fryslân de huidige aanbestedingsprocedure voor de busconcessie 2022-2032 voorlopig stop. De provincie verwacht geen goede inschrijvingen van vervoerders te ontvangen om het busvervoer voor langere tijd te verzorgen.

 • Fryslân blijft inzetten op cultuureducatie voor de jeugd

  (27-10-2020)

  De komende 4 jaar blijft Fryslân investeren in cultuureducatie voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Keunstwurk voert dit voor onze provincie uit, in nauwe afstemming met gemeenten, kunstcentra en scholenkoepels. Er is tot 2025 in totaal ruim 3,3 miljoen euro beschikbaar, deels provinciaal geld en deels via de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds Cultuurparticipatie.

 • Al 120 natuurvriendelijke landbouwprojecten in Fryslân

  (23-10-2020)

  Fryslân bruist van de experimentele projecten voor natuurinclusieve landbouw*. De provincie maakte samen met Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Fryslân (LLF) een inventarisatie en telde ruim 120 projecten.

 • Anderhalvemeter-regeling voor vrijetijdssector uitgebreid

  (20-10-2020)

  Meer ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector kunnen subsidie aanvragen uit de provinciale Anderhalvemeter-regeling. Daarvoor is de lijst met de zogenoemde SBI-codes uitgebreid. Ook kunnen ze vaker een beroep op de regeling doen en is de openstelling verlengd tot en met 2 april 2021.

 • Basis voor nieuw curriculum voor het vak Fries gereed

  (20-10-2020)

  Het curriculum voor de Friese taal en cultuur wordt vernieuwd. Een belangrijk onderdeel hiervan is de herziening van de zogenoemde kerndoelen. Die geven richtlijnen aan voor het onderwijsaanbod in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De basis voor het nieuwe curriculum is nu klaar. Bestaande uit een visie op het leergebied, de kern (in de vorm van zogenaamde grote opdrachten) en de bouwstenen.

 • Bestrijding Japanse Duizendknoop langs N355

  (14-10-2020)

  De provincie Fryslân is gestart met het bestrijden van de Japanse Duizendknoop langs de N355 ter hoogte van de Groene Ster. Deze hardnekkige en snelgroeiende plant woekert in de berm. Weed Free Service B.V past hiervoor een relatief nieuwe en milieuvriendelijke techniek toe. Een kraan graaft de grond af, vervolgens zeeft een  mobiele zeefinstallatie stukjes wortel uit de besmette aarde.

 • Bouw circulaire bediencentrale van start

  (13-10-2020)

  Vandaag startte officieel de nieuwbouw van It Swettehûs in Leeuwarden. Dit gebeurde door het in de grond trillen van gebruikte damwanden. Circulair materiaal, want deze stalen damwandplaten zaten voorheen in het Van Harinxmakanaal en zijn vrijgekomen bij het project herinrichting Marsum-Deinum.

 • Snelvaren op Burgumer Mar voorlopig uit beeld

  (12-10-2020)

  Een proef met snelvaren op de Burgumer Mar is voorlopig niet meer mogelijk. De provincie heeft het besluit voor de pilot onvoldoende gemotiveerd. Die uitspraak deed de rechtbank Noord-Nederland vorige week.

 • Onderzoeksruimte voor Friese bedrijven bij het NTCP

  (08-10-2020)

  Bedrijven uit Fryslân kunnen tests gaan uitvoeren bij het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics in Heerenveen. De provincie Fryslân trekt hiervoor € 150.000 uit. NTCP krijgt de opdracht om onderzoek voor Friese MKB-bedrijven uit te voeren.

 • Fries openbaar busvervoer gewijzigd door effecten corona

  (08-10-2020)

  De gevolgen van corona zijn merkbaar in het openbaar vervoer. Landelijk is het aantal busreizigers gedaald tot 55% ten opzichte van 2019. Voor Fryslân zijn deze cijfers vergelijkbaar: een daling van circa 40%. Om vraag en aanbod goed op elkaar aan te laten sluiten, heeft provincie Fryslân akkoord gegeven op het aanpassen van de dienstregeling 2021.

 • Rijksgeld Erfgoed Deal voor Fries project Waddenkust K(l)eigoed

  (08-10-2020)

  Vanuit de Erfgoed Deal komt 450.000 euro beschikbaar voor het project Waddenkust K(l)eigoed. In dit project wordt erfgoed ingezet voor het in goede banen leiden van de effecten van krimp in de gemeenten Noardeast Fryslân en Waadhoeke. Vier tot zes leegstaande karakteristieke panden worden verbouwd tot hoogwaardige overnachtingsaccommodaties

 • Vrijwilligers gezocht voor inspreken Friese zinnen

  (08-10-2020)

  Inwoners van Fryslân en Friezen om utens hebben met elkaar al 29 uur aan Friese zinnen ingesproken voor het project Mozilla Common Voice. Apps op de telefoon zijn steeds vaker aan te sturen met spraak. Dat kan vaak in het Engels of Nederlands maar niet in het Fries. Het project Mozilla Common Voice moet daar verandering in gaan brengen.

 • Provinciale werkgelegenheidsenquête 2020

  (07-10-2020)

  Jaarlijks verzamelt de provincie werkgelegenheidsinformatie. Hiervoor wordt een groot deel van de bedrijven en instellingen in Fryslân aangeschreven

 • Regio kiest voor Eemshaven als aansluitpunt voor windpark

  (06-10-2020)

  De locatie Eemshaven in Groningen heeft de voorkeur als aansluitpunt voor het toekomstige windpark op de Noordzee, ten noorden van de Waddeneilanden.  Aansluiting van dit windpark kan volgens de regiopartijen onder een aantal randvoorwaarden via de route Eemshaven-West.

 • Rede fan Fryslân met minister Schouten

  (05-10-2020)

  De 'Rede fan Fryslân’ op donderdag 8 oktober krijgt vanwege de coronamaatregelen een online karakter. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, spreekt de Rede over de toekomst van de Friese landbouw uit vanuit Den Haag via een live beeldverbinding met het WestCord WTC Hotel in Leeuwarden. Hier is een coronaproof bijeenkomst georganiseerd met een beperkt aantal genodigden. Omrop Fryslân zendt de toespraak live uit via www.omropfryslan.nl en op TV.

 • Meer duidelijkheid over oevers in Fryslân

  (02-10-2020)

  Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de vele kilometers oever langs vaarwegen in Fryslân? Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en de provincie werken samen aan nieuwe basisafspraken hierover. Daarmee komt meer duidelijkheid voor de overheden onderling en voor de verschillende eigenaren van deze oevers.

 • Concept Regionale Energie Strategie voor Fryslân ingediend

  (01-10-2020)

  Fryslân heeft het concept voor haar Regionale Energie Strategie (RES) ingediend bij het Nationaal Programma RES. Deze Concept RES beschrijft de productie van duurzame energie (zon en wind op land) in Fryslân over tien jaar. Fryslân geeft aan om in 2030 ten minste 2,3 TWh aan duurzame elektriciteit op land op te wekken. Het Planbureau voor de Leefomgeving beoordeelt de Concept RES. Fryslân werkt nu de plannen uit tot de definitieve ‘RES 1.0’.

 • 39 hectare natuur ingericht in beekdal Alddjip

  (01-10-2020)

  Zo’n 39 hectare grond langs de beek Alddjip is ingericht voor Natuurnetwerk Nederland. Op donderdag 1 oktober droegen gedeputeerde Douwe Hoogland en Tineke Jagersma (voorzitter gebiedscommissie Koningsdiep) de inrichting over aan de eigenaren van de percelen: drie particulieren en Staatsbosbeheer.

 • Aangepast jubileum Vredeman de Vriesprijs

  (30-09-2020)

  Op 9 oktober vindt de uitreiking van de Vredeman de Vriesprijs voor architectuur plaats. I.v.m. de aanscherpte maatregelen van het kabinet zal het geplande symposium ‘Twintig jaar architectuur in Fryslân’ niet doorgaan. De prijsuitreikingen voor zowel de provinciale prijs als de LC-publieksprijs gaan wel door.

 • Rust voor vogels in winterseizoen

  (30-09-2020)

  Gele boeien markeren van 1 oktober tot 1 april de vogelrustgebieden. Watersporters en sportvissers wordt gevraagd tijdens deze periode de gebieden niet in te varen. Overwinterende watervogels rusten hier en bouwen reserves op voor ze weer doorvliegen. De vogelrustgebieden liggen in de Snitser Mar, de Wite en Swarte Brekken, de Aldegeasterbrekken, de Fluezen en de Alde Feanen.

 • Koning en Koningin brengen streekbezoek aan Zuidoost-Fryslân

  (03-09-2020)

  Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen donderdag 17 september een streekbezoek aan Zuidoost-Fryslân. Het Koninklijk Paar bezoekt de gemeenten Opsterland, Smallingerland en Ooststellingwerf. Het bezoek staat in het teken van de toekomst van provincie Fryslân, met de nadruk op de toekomst van de landbouwsector, de Fryske taal en cultuur en duurzaamheid.

 • Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht

  (25-08-2020)

  Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 7 september tot en met 1 oktober 2020 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Er is 1.355.000 euro beschikbaar voor heel Fryslân.

 • Verduurzamen huis extra aantrekkelijk voor Friezen

  (16-06-2020)

  Huizenbezitters in Fryslân krijgen een extra tegemoetkoming als zij hun woning energiezuiniger maken. De provincie wil met een investering van 5,2 miljoen euro haar inwoners aanmoedigen om nu te kiezen voor bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, vloerisolatie of hoogrendementsglas.

 • Fryslân komt met 11 extra herstelmaatregelen

  (09-06-2020)

  De provincie Fryslân zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis.

 • Nieuwe regeling voor toerismesector in coronatijd

  (09-06-2020)

  Ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector kunnen steun krijgen uit een nieuwe anderhalvemeter-regeling. De provincie geeft tot 1500 euro subsidie voor aanpassingen die bedrijven moeten realiseren voor de anderhalvemeter-economie. Er is 1 miljoen euro voor beschikbaar. Provinciale Staten moeten er op 24 juni nog wel een besluit over nemen.

 • Forse inzet voor versterking Waddeneconomie nodig

  (04-06-2020)

  De economische gevolgen van de coronacrisis zijn voor de Waddeneilanden relatief veel groter dan voor andere regio’s door de eenzijdige economische structuur van de eilanden.

 • Zeven Friese foto’s gekozen voor De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s

  (01-05-2020)

  Op 4 mei wordt bekend gemaakt welke foto’s het Nederlandse publiek gekozen heeft voor “De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s.” Hiermee is ook bekend welke foto’s uit Fryslân hiervan deel uitmaken.

 • Oproep Waddeneilanden: blijf zoveel mogelijk thuis

  (26-03-2020)

  De burgemeesters van de vijf Waddeneilanden doen in het verlengde van de landelijke richtlijnen van de regering en het RIVM een oproep aan toeristen om de komende weken zoveel mogelijk thuis te blijven. De burgemeesters willen op deze manier de risico’s voor eilanders en gasten om besmet te worden met het coronavirus zoveel mogelijk beperken. 

 • Rede fan Fryslân

  (03-10-2019)

  Uitgesproken door Gerrit Hiemstra op donderdag 3 oktober 2019 in de Statenzaal in het provinciehuis in Leeuwarden.

 • Toespraak CdK A.A.M. Brok bij installatie burgemeester Buma 26 augustus 2019

  (28-08-2019)

  Toespraak commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok bij de installatie van burgemeester Sybrand Buma op 26 augustus 2019.

 • Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Fryslân

  (25-07-2019)

  Initiatiefnemers kunnen een provinciale bijdrage aanvragen voor projecten die te maken hebben met 75 jaar bevrijding in Fryslân.

 • Gedeputeerden verdelen provinciale onderwerpen

  (28-06-2019)

  De onderwerpen waar de provincie over gaat, zijn gisteren onder de gedeputeerden verdeeld. Dit gebeurde in de eerste vergadering van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Ten opzichte van de voorlopige portefeuilleverdeling zijn er enkele wijzigingen.

 • LF2028: dóór na Kulturele Haadstêd

  (05-03-2019)

  Met 5,4 miljoen bezoeken in 2018 was het nog nooit zo druk in Fryslân. De economische impact wordt geschat op minimaal 230 tot 320 miljoen euro. Meer dan tien procent van de Friezen werkte als vrijwilliger actief mee aan het Culturele Hoofdstadjaar, bijna zeventig procent voelde zich betrokken bij de projecten en het gemiddelde eindcijfer van de Friezen bedraagt een 7,4.

 • Ald Dwinger: van vuilstortplaats tot natuurgebied

  (04-05-2018)

  Provincie Fryslân is klaar met het ‘inpakken’ van de voormalige vuilstortplaats Ald Dwinger. De afsluiting hiervan gebeurt symbolisch tijdens een besloten herdenkingsceremonie komende zondag Op de 73e bevrijdingsdag van Leeuwarden-Fryslân, in het Nationaal Park De Alde Feanen bij de zwaluwhaven. De Ald Dwinger kent vele anekdotes en verhalen maar het neerstorten van Lancaster R5682 in de nacht van 4 op 5 september 1942 in de Neare Saiter, is wel het meest aangrijpende.

Pagina opties