Nieuws

 • Subsidie voor kleine initiatieven op Waddeneilanden

  (25-05-2020)

  Inwoners van de Waddeneilanden die een goed idee hebben om elkaar tijdens de coronacrisis een hart onder de riem te steken, kunnen hiervoor subsidie krijgen. Per initiatief is 500 euro beschikbaar. Het geld komt uit het Iepen Mienskipsfûns.

 • Meerderheid Friezen betrokken bij overstap schone energie

  (25-05-2020)

  Friese inwoners willen betrokken zijn bij de overstap naar schone energie in Fryslân. Meer dan 90% van de mensen vulden dit in op de vragenlijst kiesvoorjelte.nl. In totaal gaven 3061 mensen aan hoe zij betrokken willen zijn bij de energietransitie en wat ze erover weten. Friese overheden gebruiken de resultaten om inwoners te betrekken bij het maken van de Regionale Energie Strategie (RES). Hierin staat o.a. hoe Fryslân elektriciteit wil opwekken uit wind- en zonne-energie.

 • Subsidie voor aanschaf machines in veenweidegebieden

  (25-05-2020)

  Loonbedrijven die gevestigd zijn in het Friese Veenweidegebied kunnen een subsidie krijgen voor bepaalde machines voor niet-kerende-grondbewerking. Hiervoor is 100.000 euro beschikbaar. Het Bestjoerlik Oerlis Feangreide (BOF) wil hiermee het gebruik van deze machines in het Friese Veenweidegebied stimuleren. De subsidieregeling gaat open vanaf 1 juni tot en met 26 juni.

 • Fryslân verwacht ook hulp Rijk voor cultuursector

  (20-05-2020)

  De culturele sector in Fryslân kan 250.000 euro tegemoet zien van de provincie. Die extra financiële impuls heeft cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes vandaag aangekondigd. Voorwaarde is wel dat het Rijk ook geld beschikbaar stelt. Ook de Friese gemeenten willen de culturele instellingen onder die voorwaarde te hulp schieten, laat Poepjes weten.

 • Noordoost-Fryslân start experiment voor balans op woningmarkt

  (15-05-2020)

  De provincie en de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben afspraken met elkaar gemaakt over de woningbouw in de regio Noordoost-Fryslân voor de komende 10 jaar. Gedeputeerde Fokkinga: "De gemeenten krijgen meer ruimte en eigen verantwoordelijkheid binnen de kaders van de provincie.

 • Vernieuwing bruggen Kornwerderzand kan beginnen

  (14-05-2020)

  De vernieuwing van het complex bruggen en sluis bij Kornwerderzand kan van start in 2022. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Fryslân sluiten hiervoor een Bestuursovereenkomst. Voorwaarde is dat Provinciale Staten de overeenkomst eerst goedkeuren. Minister Cora van Nieuwenhuizen en gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder kunnen de overeenkomst dan nog voor de zomervakantie ondertekenen.

 • Provincie komt met extra pakket aan coronamaatregelen

  (13-05-2020)

  Fryslân zet dit jaar tenminste 5 miljoen euro extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Dit is naast de aanpassing van bestaande regelingen, beleid en projecten in deze coronacrisis.

 • Meldpunt Fryske taal open vanaf 11 mei 2020

  (11-05-2020)

  Inwoners van Fryslân kunnen vanaf 11 mei aanstaande voor alle vragen en meldingen over het gebruik van de Friese taal terecht bij het Meldpunt Fryske taal. Dat kan gaan over vragen over Fries in het onderwijs of bijvoorbeeld het gebruik van de Friese taal bij de gemeente. Voor 450.000 inwoners van de provincie is het gebruik van de Friese taal vrij vanzelfsprekend. Toch zijn de rechten en plichten rond de Friese taal niet altijd duidelijk. Met het meldpunt Fryske taal moet dat verleden tijd zijn.

 • Zes huisartsenpraktijken bouwen aan blijvende zorg in Fryslân

  (11-05-2020)

  In deze eerste ronde van de subsidieregeling ‘Huisartsenpraktijk Fryslân’ hebben vijf huisartsen een bedrag van € 50.000,-- toegekend gekregen en één huisarts een bedrag van € 25.000,--. Met deze subsidie draagt de provincie bij aan verbouw of nieuwbouw van hun praktijkruimte. De huisartsen zijn gevestigd in de gemeenten Waadhoeke, Smallingerland, Leeuwarden, Heerenveen en Súdwest-Fryslân.

 • Uitreiking eerste exemplaar boek over brug Dronryp

  (07-05-2020)

  Zeven direct aanwonenden van brug Dronryp ontvingen vandaag ieder een eerste exemplaar van een boek over de brug. Het innovatieve bouwproces en de intensieve samenwerking tussen verschillende partijen zijn hierin vastgelegd. 

 • Toespraak commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok ter gelegenheid van de 4 mei herdenking 2020

  (04-05-2020)

  Beste mensen,

  Welkom in de vroegere synagoge in het hart van de Joodse buurt in Leeuwarden.

 • Start zwemseizoen 2020

  (01-05-2020)

  Op 1 mei start het zwemseizoen. Jaarlijks wijst provincie Fryslân de officiële zwemwaterlocaties aan.

 • Zeven Friese foto’s gekozen voor De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s

  (01-05-2020)

  Op 4 mei wordt bekend gemaakt welke foto’s het Nederlandse publiek gekozen heeft voor “De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s.” Hiermee is ook bekend welke foto’s uit Fryslân hiervan deel uitmaken.

 • Podium voor mienskipsinitiatieven

  (01-05-2020)

  In deze tijd van corona zijn er veel mensen die zorg voor elkaar hebben en initiatieven opzetten om kwetsbare medemensen te helpen. Op www.fryslanynferbining.frl krijgen deze initiatieven een plek. Mensen die hulp nodig hebben kunnen in één oogopslag zien bij wie ze terecht kunnen.

 • Provincie Fryslân en Kansfonds lanceren ‘Fûns Lok op ien’

  (29-04-2020)

  Vanaf 1 mei 2020 kunnen maatschappelijke organi­saties een bijdrage aanvragen van maximaal € 20.000,- bij het ‘Fûns Lok op ien’. Kansfonds en de provincie Fryslân werken hierin nauw samen om projecten mogelijk te maken die discriminatie tegen­gaan, eenzaamheid bestrijden en de situatie verbe­teren van mensen die zorg nodig hebben.

 • Onderzoek naar reisgedrag Friezen

  (28-04-2020)

  Provincie Fryslân start op woensdag 29 april met het onderzoek naar het effect van de coronamaatregelen op het reisgedrag van Friezen. Momenteel is er een kwart tot een derde minder verkeer op de weg en ook het openbaar vervoer zit nog voor 5 à 10% vol. Doel van het onderzoek is om de impact van de coronamaatregelen inzichtelijk te krijgen. 

 • Nieuw Taalkado voor ouders in Fryslân

  (28-04-2020)

  Vanaf deze week krijgen ouders een nieuw vrolijk Taalkado van de provincie Fryslân als zij geboorteaangifte doen bij een deelnemende Friese gemeente.

 • Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok steekt een hart onder de riem

  (04-04-2020)

  Om de week schrijft de commissaris een column in de Friese dagbladen over de coronacrisis en wat het met hem en de provincie doet. De eerste column verscheen twee weken gelden. 

 • Fryslân stelt watersportseizoen voorlopig uit

  (04-04-2020)

  In Fryslân stellen provincie en gemeenten de start van het watersportseizoen voorlopig uit tot en met 28 april. De overheden sluiten hiermee aan bij de verlenging van de landelijke coronamaatregelen die afgelopen dinsdag door minister-president Rutte zijn afgekondigd.

 • Fryslân yn Ferbining verbindt tijdens coronacrisis

  (03-04-2020)

  Door de coronacrisis dreigen kwetsbaren en ouderen in een sociaal isolement terecht te komen. De provincie Fryslân start daarom deze week met een nieuw initiatief: Fryslân yn Ferbining. Doel is om inwoners die afhankelijk zijn van hulp te verbinden aan instanties die steun bieden.

 • Oproep Waddeneilanden: blijf zoveel mogelijk thuis

  (26-03-2020)

  De burgemeesters van de vijf Waddeneilanden doen in het verlengde van de landelijke richtlijnen van de regering en het RIVM een oproep aan toeristen om de komende weken zoveel mogelijk thuis te blijven. De burgemeesters willen op deze manier de risico’s voor eilanders en gasten om besmet te worden met het coronavirus zoveel mogelijk beperken. 

 • Rede fan Fryslân

  (03-10-2019)

  Uitgesproken door Gerrit Hiemstra op donderdag 3 oktober 2019 in de Statenzaal in het provinciehuis in Leeuwarden.

 • Toespraak CdK A.A.M. Brok bij installatie burgemeester Buma 26 augustus 2019

  (28-08-2019)

  Toespraak commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok bij de installatie van burgemeester Sybrand Buma op 26 augustus 2019.

 • Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Fryslân

  (25-07-2019)

  Initiatiefnemers kunnen een provinciale bijdrage aanvragen voor projecten die te maken hebben met 75 jaar bevrijding in Fryslân.

 • Gedeputeerden verdelen provinciale onderwerpen

  (28-06-2019)

  De onderwerpen waar de provincie over gaat, zijn gisteren onder de gedeputeerden verdeeld. Dit gebeurde in de eerste vergadering van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Ten opzichte van de voorlopige portefeuilleverdeling zijn er enkele wijzigingen.

 • LF2028: dóór na Kulturele Haadstêd

  (05-03-2019)

  Met 5,4 miljoen bezoeken in 2018 was het nog nooit zo druk in Fryslân. De economische impact wordt geschat op minimaal 230 tot 320 miljoen euro. Meer dan tien procent van de Friezen werkte als vrijwilliger actief mee aan het Culturele Hoofdstadjaar, bijna zeventig procent voelde zich betrokken bij de projecten en het gemiddelde eindcijfer van de Friezen bedraagt een 7,4.

 • Ald Dwinger: van vuilstortplaats tot natuurgebied

  (04-05-2018)

  Provincie Fryslân is klaar met het ‘inpakken’ van de voormalige vuilstortplaats Ald Dwinger. De afsluiting hiervan gebeurt symbolisch tijdens een besloten herdenkingsceremonie komende zondag Op de 73e bevrijdingsdag van Leeuwarden-Fryslân, in het Nationaal Park De Alde Feanen bij de zwaluwhaven. De Ald Dwinger kent vele anekdotes en verhalen maar het neerstorten van Lancaster R5682 in de nacht van 4 op 5 september 1942 in de Neare Saiter, is wel het meest aangrijpende.

Pagina opties