COVID-19 en uw subsidie

Door de uitbraak van het COVID19-virus is het vanwege de maatregelen die door het Kabinet zijn afgekondigd, voor een aantal van u, niet mogelijk om geplande subsidie-activiteiten uit te voeren. De provincie ontvangt daarover veel vragen. Hierbij willen wij u aangeven hoe wij per situatie omgaan met de gevolgen van de Rijksmaatregelen.

De activiteit wordt uitgesteld

Wanneer de gesubsidieerde activiteiten op een later moment in dit jaar worden uitgevoerd, of als activiteiten, door de corona-crisis niet worden uitgevoerd zoals in uw projectplan staan beschreven dan kunt u deze wijziging sturen of mailen naar provincie@fryslan.frl en geef daar de start- en/of einddatum van uw activiteiten en indien mogelijk de geplande nieuwe einddatum van uw activiteit en eventuele andere wijzigingen in de uitvoering van uw project. Wij zullen met voorrang op deze wijzigingsverzoeken reageren.

De activiteit gaat in het geheel niet door

In dat geval dit mailen naar provincie@fryslan.frl onder opgave van reden met een verzoek de subsidie nu al vast te stellen, indien wel kosten zijn gemaakt. Daarbij zullen wij de al gemaakte kosten, die voor subsidie in aanmerking kwamen op grond van de verleende subsidie, naar redelijkheid en billijkheid subsidiëren. Er wordt van u een maximale inspanning verwacht om onnodige kosten te voorkomen en zoveel mogelijk gebruik te maken van voorliggende voorzieningen, bijvoorbeeld van een verzekering of rijksmaatregelen. U dient dit toe te lichten bij het vaststellingsverzoek.

Uw instelling ontvangt een boekjaarsubsidie

  • U heeft een activiteitenplan bij ons ingediend op grond waarvan u van ons subsidie heeft ontvangen. Wij verzoeken u te melden welke activiteiten dit jaar niet meer worden uitgevoerd en wat de financiële gevolgen daarvan zijn voor de jaarsubsidie op provincie@fryslan.frl. Wij bekijken dan naar redelijkheid en billijkheid wat de eventuele gevolgen voor de subsidie van dit jaar zijn.
     
  • Wanneer aantoonbaar door de huidige maatregelen cashflow problemen zijn ontstaan, die niet via een andere voorziening kunnen worden opgelost, dan kan een verzoek worden ingediend voor een aangepast betaalschema.

U ontvangt een subsidie via RVO.nl

Voor het geval de subsidie-ontvangers subsidie ontvangen van RVO vragen wij u om contact op te nemen met  RVO.

Ook bij andere vragen over uw subsidie die hierboven niet zijn benoemd, vragen wij u om contact op te nemen met de afdeling Subsidies via provincie@fryslan.frl. Vermeld daarbij duidelijk het zaaknummer van uw subsidiebesluit. Deze vindt u altijd in de aanhef van ons besluit.

Bovenal geldt: Onderzoek eerst of u gebruik kunt maken van de noodmaatregelen die door het rijk of uw gemeente zijn ingesteld.

Te downloaden:

Pagina opties