Rede fan Fryslân

Utsprutsen troch Gerrit Hiemstra op tongersdei 3 oktober 2019 yn de Steateseal yn it Provinsjehûs yn Ljouwert.

It klimaat feroaret oer de hiele wrâld en dat hat ek foar Fryslân grutte gefolgen. Wy sille ús oanpasse moatte oan de feroarjende omstannichheden en dat kin betsjutte dat Fryslân der oars út komt te sjen. En de Friezen moatte harren manier fan libjen ek feroarje om de útstjit fan broeikasgassen sa gau mooglik nei nul te bringen. It is wichtich de jongere generaasje hjir foar de romte te jaan om dat yn de praktyk te bringen.

Lês hjir de hiele Rede fan Fryslân 

Pagina opties