Nijs

 • Nij fytspaad by Ryptsjerk iepen

  (03-07-2020)

  De earste fytsers dy’t oer it nije fytspaad lâns de N361 fytsten, waarden feestlik ûnthelle mei wat lekkers. Fan hjoed ôf kinne sy feilich fan Ryptsjerk rjochting Swarteweisein en Tytsjerk fytse. Eartiids moasten sy de provinsjale dyk N361 oerstekke om by it krúspunt E10 te kommen.

 • Natuer yn Bakkefean tsjin ferdrûgjen

  (03-07-2020)

  Flakby de Slotpleats yn Bakkefean is yn de bosk in perseel gerslân ynrjochte om mear wetter fêst te hâlden. Dit helpt om de beekdelling Alddjip klimaatbestindiger te meitsjen. Dit stikje natuer dat oan de Swarte Singel leit, is ûnderdiel fan Natuernetwurk Nederlân.reaasje út it gebiet. 

 • Ryk honorearret ynnovaasje-eksperimenten provinsje Fryslân

  (02-07-2020)

  It Ryk stipet twa fernijende projekten dy’t yntsjinne binne troch de provinsje Fryslân by it Innovatiebudget Digitale Overheid. De projekten Open Poen en Zicht op Stikstof krije elk trije ton. Fryslân eksperimentearret yn gearwurking mei oare oerheden mei digitale innovaaasjes.

 • Fryslân wol Lelyline op lanlike wurklist

  (01-07-2020)

  Gâns winst yn reistiid. In soad nije reizgers yn ‘e trein. En ek nochris yn eksploitaasje kostedekkend. De Lelyline is foar Nederlân in goede ynvestearring. De tiid is ryp om dy flugge spoarline tusken de Rânestêd en Noard-Nederlân yn it nasjonale Toekomstbeeld OV 2040 op te nimmen.

 • Noard-Nederlân sil ynvestearjen bliuwe yn wittenskiplike kennis en kunde oer de gefolgen fan krimp

  (30-06-2020)

  De bysûndere learstoel Befolkingsdelgong en Leefberens foar Noard-Nederlân oan de Ryksuniversiteit Grins wurdt mei fiif jier ferlingd. Bysûnder heechlearaar Bettina Bock ûndersiket ek de kommende fiif jier de kânsen en mooglikheden foar de leefberens yn krimpgebieten. De trije noardlike provinsjes Grinslân, Fryslân en Drinte meitsje dy ferlinging mooglik.

 • Fierdere stappen yn duorsum meitsjen treinferfier

  (30-06-2020)

  De provinsjes Fryslân en Grinslân begjinne in proef om de noardlike treinen fierder duorsum te meitsjen. Twa besteande treinen fan Arriva ride fan septimber 2020 ôf op biodisel. As dit technysk, finansjeel en operasjoneel goed útpakt, kinne ek de oare treinen dizze skjinnere brânstof brûke.

 • Oardelmeter-regeling 13 july iepen foar toerismesektor

  (30-06-2020)

  Fan 13 july ôf kinne ûndernimmers yn de Fryske rekreaasje- en toerismesektor in bedrach oanfreegje út de nije oardelmeter-regeling. De provinsje jout oant 1500 euro subsydzje foar oanpassingen dy’t bedriuwen dwaan moatte foar de oardelmeter-ekonomy.

 • Inisjativen socht dy’t bioferskaat ferbetterje

  (30-06-2020)

  Inisjatyfnimmers mei goeie ideeën om it bioferskaat yn Fryslân te ferbetterjen, kinne fan 17 augustus oant ‘e mei 30 septimber 2020 subsydzje oanfreegje. Hjir wol de provinsje de rykdom oan plante- en bistesoarten yn Fryslân mei stimulearje.

 • Sifers Fryske befolkingsprognoaze bekend

  (30-06-2020)

  De sifers fan de Fryske befolkingsprognoaze 2020 binne bekend. Dizze sifers binne ferwurke yn in factsheet. Letter yn it jier folget in dashboard wêryn’t, sa mooglik, de  gefolgen fan de Coronakrisis ferwurke binne.

 • Tritich miljoen euro foar fernijing yn kultuer

  (30-06-2020)

  It kulturele libben yn Fryslân krijt de kommende jierren in flinke oppepper. Seis musea en sânentweintich keunstorganisaasjes krije de kommende fjouwer jier subsydzje om nij elan te jaan oan it kultueroanbod. Provinsje Fryslân folget hjirmei it advys fan twa ûnôfhinklike advyskommisjes. It giet om in totaalbedrach fan goed 30 miljoen euro.

 • Keninklike ûnderskieding foar Ira Judkovskaja

  (25-06-2020)

  Yn Ljouwert is fannemidje artistyk direkteur fan Tryater Ira Judkovskaja beneamd ta Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok rikte de fersiersels út by de ôfskiedsbyienkomst fan Judkovskaja yn it Tryater gebou.

 • Sirkulêre ambysjes útdrukt yn ûntwerp nije sintrale brêgebetsjinning

  (24-06-2020)

  Folslein enerzjyneutraal en foar in grut part sirkulêr. Sa lit de provinsje Fryslân yn Ljouwert it nije Swettehûs bouwe. Dy sintrale foar de brêgebetsjinning sil yn de takomst fjirtich brêgen betsjinje. Fan ‘e middei waard it ûntwerp presintearre. Bouwgroep Dijkstra Draisma set yn novimber mei de bou útein, ein takom jier is it klear.

 • Minister en Deputearre tekenje Bestuursovereenkomst Verruiming sluiscomplex Kornwerderzand

  (24-06-2020)

  It fernijen fan de brêgen en ferromjen fan de slûs by Koarnwertersân kin útein sette. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Ynfrastruktuer en Wettersteat) en deputearre Avine Fokkens-Kelder (provinsje Fryslân) hawwe dêr hjoed de Bestuursovereenkomst Verruiming sluiscomplex Kornwerderzand foar tekene. In tarieding dy’t jierren duorre hat is dêroan foarôf gien.

 • Mear each foar de Fryske grûn

  (23-06-2020)

  Yn de kommende fjouwer jier set Fryslân ekstra yn op in sûne grûn. Dêrby sjocht de provinsje breder nei de grûn as allinne de sanearring fan fersmoarge grûn. Dy ferbreding betsjut dat Fryslân neist de ynset op de gemyske grûnkwaliteit (grûnsanearringsoperaasje) ek ynvestearret yn de biologyske en fysyske aspekten fan grûn, koartsein de sûnens fan de grûn.

 • Húsdokters yn Fryslân kinne op ‘en nij subsydzje oanfreegje

  (23-06-2020)

  De twadde perioade fan de subsydzjeregeling ‘Bou of ferbou húsdokterspraktiken Fryslân’ set op 1 septimber útein. Yn dy lêste perioade stelt de provinsje it oerbleaune bedrach fan 311.000 euro beskikber oan húsdokters, dy’t plannen hawwe om harren besteande of nije praktyk te (fer)bouwen.

 • Offalbedriuw ûnder ferskerpe tafersjoch pleatst

  (18-06-2020)

  It ôffalbedriuw Van der Galiën út Koatstertille wurdt per direkt ûnder ferskerpe tafersjoch pleatst. Dit om't it bedriuw net foldocht oan de easken út de miljeufergunning en oare foarskriften. Sagau it ôffalbedriuw seis moannen efter elkoar gjin oertredings pleget, ferdwynt it ferskerpe tafersjoch.

 • Hûs duorsumer meitsje ekstra oantreklik foar Friezen

  (16-06-2020)

  Huze-eigeners yn Fryslân krije in ekstra temjittekomming as sy harren wenning enerzjysuniger meitsje. De provinsje wol mei in ynvestearring fan 5,2 miljoen euro har ynwenners oanmoedigje om no foar bygelyks spoumuorre-isolaasje, flierisolaasje of heechrendemintglês  te kiezen.

 • Unôfhinklik ûndersyk nei sinnepanelen Thialf

  (12-06-2020)

  Der komt op koarte termyn in ekstern ûndersyk nei de sinnepanelen op it dak fan Thialf. Oandeelhâlders de provinsje Fryslân en de gemeente Hearrenfean hawwe dit yn goed oerlis mei Thialf besletten, oanlieding is it ôfskeakeljen fan de sinnepanelen op freed 29 maaie jongst lien. It ôfskeakeljen fan de sinnepanelen wie in resinte eis fan de fersekerders.

 • Fiskmigraasjerivier brûkt grûn op ‘en nij

  (11-06-2020)

  Wa’t oer de Ofslútdyk rydt, sjocht yn de Iselmar by Koarnwertersân skippen yn ‘e baan mei bulten grûn. It binne de tariedings foar de oanlis fan de westkant fan de Fiskmigraasjerivier en in neistlizzend natuereilân fan Windpark Fryslân.

 • Ein dit jier beslút oer plannen Skieding

  (10-06-2020)

  It feiliger meitsjen fan De Skieding (N358) tusken de A7 (Fryske Peallen) en Surhústerfean komt tichter by. De provinsje Fryslân nimt tiid om de sjenswizen dy’t op it Ûntwerp-Provinsjaal Ynpassingsplan yntsjinne binne,  sekuer te behanneljen. Dat jildt ek foar de petearen dy’t noch rinne oer it oankeapjen fan grûn en fêstgoed.

 • Fryslân komt mei 11 ekstra werstelmaatregels

  (09-06-2020)

  De provinsje Fryslân set € 5 miljoen ekstra yn om bedriuwen en organisaasjes te stypjen dy’t troch de koroanakrisis rekke binne.

 • Nije regeling foar toerismesektor yn koroanatiid

  (09-06-2020)

  Ûndernimmers yn de Fryske rekreaasje- en toerismesektor kinne stipe krije út in oardelmeter-regeling. De provinsje jout oant 1500 euro subsydzje foar oanpassingen dy’t bedriuwen dwaan moatte foar de oardelmeter-ekonomy. Der is 1 miljoen euro beskikber. Provinsjale Steaten moatte der op 24 juny noch wol in beslút oer nimme.

 • Eemshaven yn byld foar oansluting wynpark Noardsee

  (09-06-2020)

  De lokaasje Eemshaven yn Grins hat de foarkar as oanslútpunt foar it takomstige wynpark op ‘e Noardsee. Dat mienskiplike, foarriedige advys jouwe de trettjin oanbelangjende Grinzer en Fryske oerheidspartijen oan it ministearje fan Ekonomyske Saken en Klimaat (EZK).

 • Bloeisônen yn Fryslân kinne útsprute en groeie

  (09-06-2020)

  Hjoed hat provinsje Fryslân in subsydzje fan € 100.000 beskikber steld om fan Fryslân in ‘Bloeisône’ te meitsjen. Offisjeel hjit dat in ‘Blue zone’, yn Fryslân neame wy dat in ‘Bloeisône’.

 • Nije brêge Stokersverlaat yn Appelskea iepene

  (04-06-2020)

  Hjoed iepene deputearre Avine Fokkens-Kelder de renovearre slûs en nije brêge Stokersverlaat yn Appelskea. De hast 85 jier âlde flapbrêge is hielendal ferfongen. De slûswanden binne fernijd troch de wei fan nij mitselwurk en op de boppeste laach binne de oarspronklike stiennen lime. It wurk is yn septimber 2019 útein set en op 15 maaie ll. binne de brêge en de slûs wer yn gebrûk nommen.

 • Sân Fryske foto’s keazen foar ‘De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s’

  (01-05-2020)

  Op 4 maaie wurdt bekend makke hokker foto’s it Nederlânske publyk keazen hat foar ‘De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s’. Dêrmei is ek bekend hokker foto’s út Fryslân dêr diel fan útmeitsje.

 • Oprop Waadeilannen: bliuw safolle mooglik thús

  (27-03-2020)

  De boargemasters fan de fiif Waadeilannen dogge yn oansluting op de lanlike rjochtlinen fan de regearing en it RIVM in oprop oan toeristen om yn de kommende wiken safolle mooglik thús te bliuwen. De boargemasters wolle sa de risiko’s foar eilanners en gasten om mei it coronafirus besmet te wurden safolle mooglik beheine.

 • In wurd fan de Kommissaris fan de Kening, drs. A.A.M. Brok

  (21-03-2020)

  Bêste minsken,

  It komt der op oan. It corona-firus hâldt de wrâld, it lân en Fryslân yn ‘e besnijing. De maatregels reitsje elkenien. Bern bliuwe thús fan skoalle, minsken moatte thús wurkje, kafees binne ticht, tsjerketsjinsten wurde ôfsein en pake en beppe krije gjin besite mear…  

 • Wat tinke jo fan ús Omjouwingsfisy?

  (10-12-2019)

  Yn ús wen- en leefomjouwing komme in soad wichtige ûnderwerpen by-inoar. Lânskip, ferkear, wetter, wenjen, natuer, bedriuwichheid, miljeu. Ensafuorthinne.

 • Rede fan Fryslân

  (03-10-2019)

  Utsprutsen troch Gerrit Hiemstra op tongersdei 3 oktober 2019 yn de Steateseal yn it Provinsjehûs yn Ljouwert.

 • Taspraak KfdK A.A.M. Brok by ynstallaasje boargemaster Buma 26 augustus 2019

  (28-08-2019)

  Taspraak kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok by de ynstallaasje fan boargemaster Sybrand Buma op 26 augustus 2019.

 • Gjin ekstra belesting foar frachtweinen autodyk Ljouwert-Harns

  (26-06-2019)

  Frachtweinen hoege fan 2023 ôf gjin heffing te beteljen foar harren ritten oer de A31 tusken Ljouwert en Harns. De mienskiplike lobby fan de provinsje Fryslân en de gemeenten is dêrmei slagge. Dat foarkomt mooglik slûpferkear fan 400 ekstra frachtweinen deis op de N359 tusken Boalsert en Ljouwert.

Archief

Pagina opties