Nijs

 • 17 o/m 23 febrewaris ferkearshinder by brêge Dronryp

  (13-02-2020)

  Sa’t earder al bekende makke is, kriget brêge Dronryp yn de krookjefakânsje nije assen. Dat is nedich om it tikjende lûd by it iepen- en tichtgean fan de brêge te ferhelpen.

 • Grien ljocht foar oanpak Doniawei by Hallum

  (12-02-2020)

  It krúspunt fan de provinsjale dyk N357 en de Doniawei by Hallum giet op ’e kop.. Sawol fytsers as automobilisten fine dit krúspunt op ‘e N357 ûnfeilich. Fanút Hallum pleitet men al langer foar in ferkearsfeilich krúspunt. De tarieding fan it wurk fyn dit jier plak. De útfiering folget nei alle ferwachtings net earder as yn 2021.

 • Leden Advyskommisjes Keunst en Musea beneamd

  (11-02-2020)

  Musea en keunstorganisaasjes kinne tusken 18 febrewaris en 1 april 2020 in plan yntsjinje om yn oanmerking te kommen foar fjouwerjierrige provinsjale finansiering foar de perioade 2021-2024. Foar musea is 16.677.600 euro beskikber, foar keunst  13.400.000 euro. In ûnôfhinklike advyskommisje advisearret de provinsje wa’t yn oanmerking komt foar subsydzje.

 • Provinsjaal Ynpassingsplan foar Skieding (N358) leit op besjen

  (04-02-2020)

  It feiliger meitsjen fan de Skieding (N358) tusken de A7 (Fryske Peallen) en Surhústerfean komt in stap tichter by. It ynpassingsplan, dêr’t de provinsje formeel yn fêstleit wat der by de dyk barre moat, is klear om de ynspraak yn te gean. Fan tongersdei 13 febrewaris oant en mei woansdei 25 maart lizze dy stikken op besjen. Yn dat tiidrek kin elkenien reagearje.

 • Stribje nei duorsum meitsjen en maatwurk iepenbier ferfier

  (04-02-2020)

  Maitiid 2020 start de oanbesteging fan it iepenbier busferfier op it fêste lân fan Fryslân en de Fryske Waadeilannen. Provinsje Fryslân jout de fergunning oan in ferfierder foar de perioade fan 2022 oant 2032.

 • Rom 8 ton foar ûndernimmers-vouchers

  (03-02-2020)

  De leechdrompelige subsydzjeregeling foar ûndernimmers is wer iepen. Dit jier hat de provinsje Fryslân € 850.194 beskikber foar ûndernimmers dy't oan de slach gean mei sirkulêre ekonomy, rekreaasje en toerisme, duorsumens, ynnovaasje, personielsbelied of digitalisearring. ûndernimmers kinne in “voucher” oant € 2.500 oanfreegje as sy foar harren bedriuw saakkundig advys ynhiere wolle.

 • Better sicht troch ekstra snoeiwurk by farwei Drachten

  (30-01-2020)

  Fan ‘e moarn is begûn mei it snoeien fan benammen wylgen lâns de Fokkesleat, Sydsdjip en Hoarnekrite Rak yn Earnewâld. Dat soarget foar better sicht foar de brûkers fan de farwei. De start wie ûnder tafersjoch fan deputearre Avine Fokkens-Kelder en steatelid Rendert Algra.

 • Nijjierstaspraak 2020 fan kommissaris fan de Kening

  (06-01-2020)

  Op freed 3 jannewaris 2020 wie de jierlikse Nijjiersgearkomste fan it kolleezje fan Deputearre Steaten, mei ynwenners en relaasjes fan provinsje Fryslân.

 • Wat tinke jo fan ús Omjouwingsfisy?

  (10-12-2019)

  Yn ús wen- en leefomjouwing komme in soad wichtige ûnderwerpen by-inoar. Lânskip, ferkear, wetter, wenjen, natuer, bedriuwichheid, miljeu. Ensafuorthinne.

 • Rede fan Fryslân

  (03-10-2019)

  Utsprutsen troch Gerrit Hiemstra op tongersdei 3 oktober 2019 yn de Steateseal yn it Provinsjehûs yn Ljouwert.

 • Taspraak KfdK A.A.M. Brok by ynstallaasje boargemaster Buma 26 augustus 2019

  (28-08-2019)

  Taspraak kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok by de ynstallaasje fan boargemaster Sybrand Buma op 26 augustus 2019.

 • Gjin ekstra belesting foar frachtweinen autodyk Ljouwert-Harns

  (26-06-2019)

  Frachtweinen hoege fan 2023 ôf gjin heffing te beteljen foar harren ritten oer de A31 tusken Ljouwert en Harns. De mienskiplike lobby fan de provinsje Fryslân en de gemeenten is dêrmei slagge. Dat foarkomt mooglik slûpferkear fan 400 ekstra frachtweinen deis op de N359 tusken Boalsert en Ljouwert.

Archief

Pagina opties