Kontakt en adres

Kontakt provinsje

Yn ferbân mei it coronafirus kin it wêze dat jo wat langer wachtsje moatte dan jo fan ús wend binne.

  • Besykadres: Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Ljouwert
  • Algemien nûmer: (058)-292 59 25
  • WhatsApp: 06 - 10 26 88 31
  • E-mail: provincie@fryslan.frl
  • Faks: (058)-292 51 25
  • Nûmmer foar de parsewurdfierder: 058 - 292 57 35
  • Postadres: Postbus 20120, 8900 HM Ljouwert
  • Iepeningstiden: moandei o/m freed fan 8.30 uur oant 17.00 uur

Routekaart provinsjehûs

De routekaart wurdt digitaal tagonklik makke en is ynkoarten wer beskikber. Jo kinne de routekaart nei it provinsjehûs opfreegjen by ús Klantcontactsintrum fia 058 - 292 5925 of mail nei provincie@fryslan.frl

Persoansgegevens & Privacy

Besjoch de Privacyverklaring fan de provinsje Fryslân. Foar kontakt mei ús funksjonaris gegevensbeskerming kinne jo maile nei functionarisgegevensbescherming@fryslan.frl.  

link

Miljeuklachten, miljeu-alarmnûmer en meldingen

Klachten oer wetter- en bodemverontreiniging, vissterfte, olielozingen, stank- en stofoerlêst fan fabriken, lûdsoerlest of defekten oan de ferkearsljochten, gêrs meane en glêdhietsbestriding.

link

Hûsrigels provinsje Fryslân

Lês ús hûsrigels dy jilden by besite oan it provinsjehûs 

link

Klachten en beswieren

Hoe kinne jo in klacht yntsjinje en beswier meitsje.

Link

Pagina opties