Algemeen

De basis voor de natuurmaatregelen in de tweede fase Gebiedsontwikkeling De Centrale As is de integrale gebiedsvisie “Oer weide, sompe en wâld”. De specifieke natuurmaatregelen zijn vertaald in het EHS-kwadrant. EHS staat voor de Ecologische Hoofdstructuur (of tegenwoordig het NNN Natuur Netwerk Nederland).

Het kwadrant bestaat uit een viertal ecologische verbindingszones die samen, geografisch gezien, de vorm van een kwadrant hebben. De hoekpunten worden gevormd door het Schalkediep en de natuurgebieden Grutte Wielen, Houtwiel-Falom en de Burgermermar-Leijen. Dit kwadrant verbindt water en moerasgebieden met elkaar. De zone loopt veelal ook via water en natte natuurgebieden. De belangrijkste doelsoorten zijn de aan water gebonden zoogdieren; de noordse woelmuis, de waterspitsmuis en de otter. Verder liften andere, aan water gebonden reptielen, amfibieen, insecten, vissen en zoogdieren mee.

Barrières opheffen
Om het kwadrant te verbinden moeten er barrières weggenomen worden, zoals het kruisen van wegen, verschillen in waterpeilen en harde kades. Daarnaast is het ook nodig dat er langs de verbinding voldoende stapstenen aanwezig zijn. Een stapsteen is een gebied dat groot genoeg is als tijdelijk verblijf en rustplaats of zelfs als leefgebied.

Pagina opties