Grondverwerving Nijdjip nagenoeg afgerond (25-01-2022)

Langs het Nijdjip komt een ecologische verbindingszone, in combinatie met natuurvriendelijke oevers. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de grondverwerving. Dit proces is nu nagenoeg afgerond. De uitvoering staat gepland vanaf medio 2022.

De zone is een strook moerasachtige natuur met ondiep water van ongeveer vijf kilometer lang. Het onderdeel van de natuurvriendelijke oevers vloeit voort uit Kaderrichtlijn Water, een Europese opgave om de waterkwaliteit te verbeteren. Via de ecologische verbindingszone kunnen dieren zich veilig verplaatsen.

In het polderdeel van het Nijdjip wisselt de zone soms van kant. Op enkele locaties wordt er geen zone gerealiseerd. In het boezemdeel van het Nijdjip bevindt de zone zich aan de oostzijde en wordt de regionale kering ‘landinwaarts’ verschoven en verhoogd. Aan de westzijde wordt de kering ook verhoogd. Zo is het naastgelegen landbouwgebied beter beschermd bij hoogwater.

Een ingenieursbureau is inmiddels begonnen met de onderzoeken en de verdere voorbereiding op de uitvoering. 

Het project is een samenwerking van de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân met medefinanciering van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELPO).

Impressie: boven de huidige situatie, onder de toekomstige situatie.

Pagina opties