Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Een aantal Natura 2000-gebieden (beschermde natuur) zijn gevoelig voor neerslag van stikstof. Veel activiteiten produceren stikstof, zoals het aanleggen van wegen, mestvergisting en veehouderijen.

Update: 11-10-2019

De meest actuele informatie en alle kamerbrieven over de uitspraak over het PAS en de gevolgen hiervan vindt u op de website van BIJ 12 >

Intern salderen

Intern salderen betekent dat je op locatie maatregelen treft die uitstoot verminderen en vervolgens de rechten op dezelfde locatie gebruikt om activiteiten uit te voeren.

Extern salderen

Extern salderen houdt in dat je, wanneer mogelijk, elders (in de omgeving) rechten overneemt om activiteiten uit te voeren.  

ADC-toets

Wanneer een initiatiefnemer geen gebruik kan maken van in- of extern salderen kan er een ADC-toets gedaan worden. Deze toets kan gedaan worden voor activiteiten waarvoor geen Alternatieven zijn om het op een andere manier uit te voeren, er een Dwingende reden van groot openbaar belang geldt en er Compenserende maatregelen worden uitgevoerd. Dit is een zware toets. Om het gebruik van de ADC-toets beter mogelijk te maken, wordt een handreiking ten behoeve ten van initiatiefnemers opgesteld. Dit is in de Kamerbrief van 4 oktober (kenmerk: DGNVLG-NP / 19226115) te lezen.

Online aanvragen

Zodra de rekentool en het beleidskader voor intern salderen beschikbaar is, kan de vergunning eenvoudig online aangevraagd worden. Voor de vergunningaanvraag is e-herkenning niveau 2+ nodig. 
 

PAS-vergunning online aanvragen

U betaalt de provincie leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning. Dit bedrag betaalt u aan de provincie voor het gebruik van onze diensten of producten. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Legesverordening provincie Fryslân.

Contact

Indien u na het doorlezen van de informatie op de website van BIJ12 nog vragen heeft, of als u een project in een vooroverleg met ons wilt doorspreken, neem dan contact met ons op. Dat kan via wnb@fryslan.frl of telefonisch:  058 - 292 89 95.

Helaas hebben we op dit moment nog niet op alle vragen een antwoord. Wel is het belangrijk dat we inzichtelijk krijgen welke vragen er leven in Fryslân.

Te downloaden:

Pagina opties