Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Een aantal Natura 2000-gebieden (beschermde natuur) zijn gevoelig voor neerslag van stikstof. Veel activiteiten produceren stikstof, zoals het aanleggen van wegen, mestvergisting en veehouderijen. Om toch economische ontwikkeling mogelijk te maken, zonder de natuur te beschadigen, werd de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in het leven geroepen. Op basis van de PAS kon de provincie toestemming geven voor activiteiten waarbij stikstof wordt uitgestoten.

Uitspraak Raad van State

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan over de PAS. De Raad van State heeft geoordeeld dat de PAS niet meer als basis gebruikt mag worden om toestemming te verlenen voor activiteiten die stikstof produceren. Dit betekent dat lopende zaken vertraging oplopen en opnieuw beoordeeld moeten worden.

Daarnaast heeft de Raad van State besloten dat er een vergunning nodig is voor het weiden van vee en het bemesten van gronden. Minister Schouten geeft aan dat er het huidige beweidings- en bemestingsseizoen (2019) niet actief wordt gehandhaafd op de vergunningsplicht. Afgelopen jaren hebben de sector en overheden zich ingespannen om het aantal koeien in de wei te verhogen. Daarom wordt alles op alles gezet om vóór aanvang van het volgende beweidings- en bemestingsseizoen (2020) een aanpak beschikbaar te hebben voor de legalisering van beweiden en bemesten.

De meest actuele informatie en alle kamerbrieven over de uitspraak over het PAS en de gevolgen hiervan vindt u op de website van BIJ 12 >

Lopende procedures in Fryslân

Beroepsprocedures - Er lopen er nog circa 130 beroepsprocedures uit Fryslân bij de Rechtbank Noord Nederland en de Raad van State. Dit zijn allemaal verleende toestemmingen voor veehouderijen die nog niet onherroepelijk zijn omdat er beroep is aangetekend. De Rechtbank Noord Nederland en de Raad van State gaan de komende tijd uitspraak doen over de aangehouden zaken.

Vergunningsprocedures – Er lopen 73 vergunningsprocedures (aanvragen en verleende (ontwerp) vergunningen) bij de provincie Fryslân die nog niet definitief zijn. Deze vergunningen zijn nog niet onherroepelijk en moeten dus opnieuw door de provincie bekeken worden.

Meldingen – In de periode van 1 juli 2015 tot en met 31 mei 2019 zijn 293 meldingen voor Fryslân gedaan in AERIUS Calculator. De provincies en het ministerie kijken samen hoe omgegaan moet worden met activiteiten die nu nog plaatsvinden en waarvoor enkel een melding is gedaan.

Vervolg en meer informatie

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, neemt regie in het zoeken naar oplossingen voor de korte, middellange en lange termijn.

  1. Korte termijn: urgentie kwesties m.b.t. vergunningverlening en handhaving;
  2. Middellange termijn: beleidskaders voor ADC-toets en extern salderen, zodat in de overgangsfase vergunningverlening mogelijk is;
  3. Langere termijn: structurele oplossingen voor de langere termijn als vervanging van de voormalige PAS, gericht op 2023 en verder.

Op de website van BIJ12 vindt u meer informatie met betrekking tot de uitspraak van de Raad van State over de PAS. Dit is een gezamenlijke website van het Rijk en de provincies in Nederland. Zodra meer informatie bekend wordt over hoe we omgaan met de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State dan vindt u daar meer informatie. Ook vindt u er een lijst van veel gestelde vragen en antwoorden.

Vergunning verlening zonder PAS

Met de uitspraak van de Raad van State is vergunningverlening via de PAS komen te vervallen. Enkele projecten kunnen een stikstofeffect voorkomen door in- of extern salderen of een ADC-toets toe te passen. In dit geval kan op termijn tóch een stikstofvergunning Wnb verleend worden.

Intern salderen

Intern salderen betekent dat je op locatie maatregelen treft die uitstoot verminderen en vervolgens de rechten op dezelfde locatie gebruikt om activiteiten uit te voeren. Het streven is om in de zomer van 2019 een geactualiseerde rekentool beschikbaar te stellen, waarmee aanvragers de stikstofuitstoot van hun voorgenomen project in beeld kunnen brengen. Deze berekeningen kunnen zij gebruiken in de vergunningaanvraag. Het afgeven van vergunningen is pas mogelijk nadat het beleid voor intern salderen is vastgesteld. Naar verwachting kan na de zomer een vergunning afgegeven worden.

Extern salderen

Extern salderen houdt in dat je, wanneer mogelijk, elders (in de omgeving) rechten overneemt om activiteiten uit te voeren. Er zijn nadere afspraken nodig voor projecten die extern willen salderen. Naar verwachting is in het najaar hierover meer duidelijk en is het landelijke beleid helder.   

ADC-toets

Wanneer een initiatiefnemer geen gebruik kan maken van in- of extern salderen kan er een ADC-toets gedaan worden. Deze toets kan gedaan worden voor activiteiten waarvoor geen Alternatieven zijn om het op een andere manier uit te voeren, er een Dwingende reden van groot openbaar belang geldt en er Compenserende maatregelen worden uitgevoerd. Dit is een zware toets. Er wordt momenteel een nieuw beoordelingskader opgesteld voor vergunningaanvragen op basis van een ADC-toets. Naar verwachting kunnen deze aanvragen in het najaar beoordeeld worden.

Online aanvragen

Zodra de rekentool en het beleidskader voor intern salderen beschikbaar is, kan de vergunning eenvoudig online aangevraagd worden. Voor de vergunningaanvraag is e-herkenning niveau 2+ nodig. 
 

PAS-vergunning online aanvragen

U betaalt de provincie leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning. Dit bedrag betaalt u aan de provincie voor het gebruik van onze diensten of producten. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Legesverordening provincie Fryslân.

Contact

Indien u na het doorlezen van de informatie op de website van BIJ12 nog vragen heeft, of als u een project in een vooroverleg met ons wilt doorspreken, neem dan contact met ons op. Dat kan via wnb@fryslan.frl of telefonisch:  058 - 292 89 95.

Helaas hebben we op dit moment nog niet op alle vragen een antwoord. Wel is het belangrijk dat we inzichtelijk krijgen welke vragen er leven in Fryslân.

Te downloaden:

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.